Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywac studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji administracyjnej rektora

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w języku polskim jeżeli:

 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjecia kształcenia w jezyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub
 2. posiadają cetryfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość jezyka polskiego co najmniej na poziomie biegłosci jezykowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 4. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajecia były prowadzone w języku polskim

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie

Na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich podstawowym kryterium  przyjęć jest ranking ocen z egzaminów maturalnych części pisemnej z przedmiotów:

 • język ojczysty
 • język obcy
 • matematyka
 • jeden przedmiot do wyboru

oraz na kierunkach:

 • Wychowanie Fizyczne,
 • Sport,
 • Fizjoterapia,
 • Turystyka i Rekreacja

obowiązuje test sprawnosciowy z pływania (link)

natomiast na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej są przeprowadzane kwalifikacje do grup zaawansowania z wybranych technik tanecznych w celu sprawdzenia poziomu umiejetności do przydziału odpowiednich grup, który obejmuje:

 • Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
 • Etap II – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)

Dodatkowo na kierunkach Sport oraz Wychowanie Fizyczne są

Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

Na Tańcu w Kulturze Fizycznej

Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe 30 punktów.

 

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie
 

Data Czynność
06.05.2019r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
10.07.2019r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych
 • ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń o posiadanej klasie sportowej
 • ostateczny termin dostarczenia kserokopii matur zagranicznych + apostille z tłumaczniami (oryginał do wglądu)
15.07.2019r. 08:00 - 18:00
egzamin sprawnosciowy z pływania  na kierunkach Sport oraz Turystyka i Rekreacja
16.07.2019r. 08:00 - 18:00
 • egzamin z wybranych technik tanecznych dla sprawdzenia umiejętności w celu przypisania do odpowiedniej grupy (wyłącznie kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej)
 • egzamin sprawnościowy z pływania na kierunku Wychowanie Fizyczne
17.07.2019r. 08:00 - 18:00
egzamin sprawnościowy z pływania na kierunku Fizjoterapia
19.07.2019r. godz. 14:30 udostępnienie list rankingowych na wszystkich kierunkach
22.07 - 25.07. 2019r. termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych
25.09.2019r. publikacja list osób przyjętych na studia


Dodatkowy nabór na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie
(zostanie uruchomiony tylko w sytuacji niewypełnienia wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku)
Data Czynność
22.07.2019r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
13.09.2019r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych
 • ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń o posiadanej klasie sportowej
18.09.2019r. 7:15 - 10:15
postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
19.09.2019r. godz. 14:30 udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
20.09 - 23.09.2019r. termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
25.09.2019r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopniaNiedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia podstawowym kryterium przyjęć jest ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, z wyjątkiem kierunku Neurobiologia, na którym jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna z biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego
(punktacja 0-50). Przyjęcie następuje wg listy rankingowej, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 25.

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
 

Data Czynność
09.07.2019r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
06.09.2019r.
 • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
 • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • ostateczny termin wpisania oceny końcowej uzyskanej na dyplomie
 • ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej (kierunek Wychowanie fizyczne, Sport)
02.09. - 10.09.2019r. czas na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Neurobiologia na wszystkich czterech Uczelniach*
11.09.2019r. godz. 14:30 udostępnie list rankingowych kandydatom
12.09. - 16.09.2019r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
25.09.2019r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia drugiego stopniaWymagane dokumenty

 1. podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane
 2. kserokopia swiadectwa dojrzałośc ilub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia);
 3. apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 4. w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;
 5. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1;
 7. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 8. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 9. osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka i fizjoterapia są zobowiązane dostarczyć:
 • kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 • kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;

10. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego  lub kserokopię potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię umowy z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – oryginał do wglądu.

   

Tłumaczenie dokumentów

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysiegłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( wykaz tłumaczy przysięgłych w województwie wielkopolskim znajduje się pod podanym adresem - https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?City=Pozna%C5%84&Reg=15 ).
Tłumaczenie może również zostać sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty za usługi edukacyjne dla obcokrajowców

Studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia

 • Wychowanie Fizyczne - 6149,53 zł/semestr
 • Sport - 6149,56 zł/semestr
 • Fizjoterapia - 7170,26 zł/semestr
 • Dietetyka - 7170,26 zł/semestr
 • Taniec w Kulturze Fizycznej - 7170,26 zł/semestr
 • Turystyka i Rekreacja - 7309,73 zł/semestr
 • Neurobiologia - 7170,26 zł/semestr

Powyższych opłat nie przyjmuje się od:

 • cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego UE, Konferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i przebywa na terytorium RP lub jeżeli posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE lub jest członkiem rodziny rezydenta długoterminowego UE, z którym przebywał na terytorium państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce sie z nim połączyć;
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w RP albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez  Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano deyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody